Normativa

El Club Esportiu Horitzó 1994 està inscrit al Registre General d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 08184 i es regeix per les següents normatives:

  • Llei de L’esport de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol de la Generalitat de Catalunya
  • Llei 3/2008 de l’exercici de les professions de l’esport
  • Conveni col.lectiu de gestors d’instal.lacions esportives
  • Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
  • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal
  • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Llei 10/2010, de 28 d’abril, de Prevenció de blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme.
  • Llei 25/2015, del Voluntariat i de Foment de l’Associacionisme.
  • Llei Orgánica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del menor, en el seu article 13. Revisió d’agost de 2015.

Open chat
Hola. Aquest és el WhatsApp del Club Esportiu Horitzó. En què et podem ajudar? Fes clic a la icona de WhatsApp i inicia una conversa amb la coordinadora d'activitats del club.